Forumvoorwaarden coöperatie DELA

We willen dat het forum een prettige plek is om met elkaar in gesprek te gaan. Waar mensen elkaar met respect kunnen benaderen.

Voor het gebruik van het forum van coöperatie DELA gelden onderstaande gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die het DELA forum betreedt. Door gebruik te maken van het forum ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Algemene voorwaarden forum coöperatie DELA

Het DELA forum is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het forum kan gratis gebruikt worden door iedereen met een gebruikersnaam en account. Door met deze gegevens in te loggen op forum.dela.nl heb je toegang tot het forum en kun je nieuwe discussies starten of reageren op bestaande onderwerpen.

We verwachten dat iedereen elkaar met respect benadert. We willen geen berichten die discriminerend, bedreigend, seksueel getint en in strijd met de wet zijn en/of op een andere manier inbreuk maken op de rechten van derden.

Jouw persoonlijke gegevens

Je dient ervoor te zorgen dat je wachtwoord vertrouwelijk wordt behandeld en niet openbaar wordt gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. De gebruikersnaam die je kiest bij het aanmaken van een account is voor iedereen zichtbaar. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap. Als er (rechts)handelingen worden uitgevoerd binnen je account, worden die door DELA aan jou toegerekend. Weet je dat je account verkeerd gebruikt wordt door een ander? Neem dan meteen contact op met DELA via een van de DELA moderators.

Berichten plaatsen op het DELA forum

Op het forum van DELA plaats jij direct jouw bericht of reactie zonder tussenkomst van DELA. Naast teksten kun je ook ander materiaal van welke aard ook achterlaten, zoals afbeeldingen en video’s. Jij verklaart dat je het recht hebt om jouw materiaal ter beschikking te stellen en je geeft DELA toestemming om dit materiaal te (her)gebruiken. Deze toestemming blijft ook geldig als jij je account hebt opgeheven. Jij geeft DELA de bevoegdheid om al deze materialen in te korten, op te slaan, op het forum openbaar te maken, te (her)gebruiken en te gebruiken ter verbetering van dienstverlening.

DELA heeft het recht om alle berichten zelfstandig of na een klacht te verwijderen, te bewerken en te verplaatsen. Bijvoorbeeld als we van mening zijn dat het materiaal discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website negatief beïnvloedt, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten en naburige rechten) van anderen. Je vrijwaart DELA van aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en alle daarmee gemoeide schade en kosten.
DELA heeft het recht om jouw toegang tot het DELA forum (tijdelijk) te blokkeren zonder je hiervan op de hoogte te stellen en zonder opgave van reden.

Belangrijke regels

 • Aanwijzingen van moderators moeten opgevolgd worden
 • Je vraagt niet om antwoorden of reacties via privébericht of e-mail
 • Het is verboden om andermans identiteit gebruiken
 • Je mag je eigen IP-adres niet verhullen door bijvoorbeeld gebruik te maken van anonieme proxyservers
 • Je gebruikt niet meer dan één gebruikersnaam

Privacyverklaring

Het DELA forum wordt aangeboden door Coöperatie DELA (“DELA”). DELA hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In deze privacyverklaring staat belangrijke informatie voor de gebruiker over welke persoonsgegevens DELA verwerkt (opslaat, beveiligt, etc.), op welke manier en voor welke doeleinden.

1. Waarom wij persoonsgegevens verwerken?

Het is voor het goed kunnen leveren van onze diensten (via het forum) nodig dat DELA persoonsgegevens verwerkt.
Dit doen wij onder andere om:

 • jouw registratie te verwerken;
 • om aan jouw verzoeken te voldoen;
 • met jou te communiceren via het forum of via andere media;
 • al onze diensten te promoten en de naamsbekendheid van DELA te vergroten;
 • het gebruik van onze website te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website kunnen verbeteren, de website kunnen aanpassen aan jouw voorkeuren en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen;
 • ervoor te zorgen dat de website goed beveiligd is tegen misbruik en beveiligingsincidenten;
 • onze rechten te verdedigen;
 • te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • onze andere gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals het eventueel overdragen van bedrijfsactiviteiten, het in beeld brengen van onze doelgroep, en het analyseren van interesses en voorkeuren van onze gebruikers, voor zover wettelijk toegestaan.

Door gebruik te maken van het Forum en akkoord te gaan met de Forumvoorwaarden is er sprake van een overeenkomst tussen jou en DELA. DELA verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst.

2. Op welke manieren verzamelen wij persoonsgegevens?

DELA verzamelt jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • je verstrekt de gegevens zelf, bijvoorbeeld bij registratie; of
 • je gegevens worden gegenereerd omdat je onze diensten gebruikt.

3. Hoe gebruiken en bewaren wij jouw persoonsgegevens?

DELA verwerkt jouw persoonsgegevens in de volgende situaties en op de volgende manieren:

 • Als je je registreert en een account aanmaakt, wordt je gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. Een aantal van deze gegevens is verplicht: gebruikersnaam ,e-mailadres, of je al lid bent van DELA en wachtwoord. Jouw foto kun je optioneel toevoegen.
 • Als je persoonlijke informatie deelt via het forum, wordt die informatie door ons opgeslagen.
 • Als je een account hebt, kunnen wij bepaalde metadata opslaan, zoals gegevens over het gebruik en locaties. Als toestemming nodig is, zullen wij die vragen.
 • Als je de website gebruikt, kunnen wij jouw IP-adres verwerken ter beveiliging van onze diensten;
 • Alleen jouw naam (en eventueel foto) en de informatie die je deelt zijn zichtbaar voor bezoekers van de website.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van de forumdienst, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden.

 • DELA heeft geen invloed op de gegevens die jij als gebruiker zelf deelt in een topic. Hiervoor ben je als gebruiker van het forum zelf verantwoordelijk. Bij plaatsing van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, beschouwt DELA deze gegevens als persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene openbaar zijn gemaakt zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als gebruiker ben jij bovendien verplicht om zorgvuldig met je inloggegevens om te gaan, zodat onbevoegde personen geen toegang krijgen tot privacygevoelige informatie. DELA zal ervoor zorgen dat de website en inhoud daarvan voldoen aan de beveiligingseisen.

4. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

DELA treft passende maatregelen om persoonsgegevens, en overigens ook alle andere data die we voor jou opslaan, te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Dat betekent o.a. dat wij onze IT-systemen goed beveiligen en dat wij intern beleid hebben voor het correct omgaan met persoonsgegevens. Alleen personen die daar vanwege hun functie een belang bij hebben kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens.

5. Aan wie verstrekken wij jouw gegevens?

Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan:

 • partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties (indien van toepassing);
 • hosting providers;
 • partijen die communicatietools aanbieden;
 • partijen die diensten aanbieden die wij gebruiken om onze eigen diensten te analyseren, zoals Google Analytics en Mixpanel; en
 • andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, zoals mailprogramma’s.

Dergelijke partijen zullen onder de verantwoordelijkheid van DELA handelen als verwerkers van DELA en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent jouw persoonsgegevens in acht te nemen.

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden die geen verwerker zijn, tenzij wij:

 • hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit, of
 • dit mogen met het oog op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld marketing, het delen van persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen, het besturen van ons bedrijf, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze overige belangen, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.

6. Welke berichten kun je van ons verwachten?

Wij sturen regelmatig een nieuwsbrief-/bericht waarin wij informeren over interessante nieuwtjes, zoals bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen of functionaliteiten van DELA. Je kunt te allen tijde aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

Verder sturen wij per e-mail notificaties bij belangrijke gebeurtenissen, zoals wanneer een andere gebruiker een nieuw bericht plaatst of reageert op een bericht binnen een topic waarop jij ook hebt gereageerd. Je kunt te allen tijde aangeven de e-mail-notificaties niet meer te willen ontvangen.

Tot slot kunnen wij per e-mail contact met je opnemen over de dienst die wij je aanbieden (forum). Zo sturen wij een e-mail ter verificatie van jouw e-mailadres en kunnen wij e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de gebruiksvoorwaarden of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de website zullen plaatsvinden. Deze meldingen kun je niet uitschakelen.

7. Kun je ook door derden worden benaderd?

Op jouw verzoek en/of met jouw toestemming, kunnen derden contact met jou opnemen als jij (via de website) interesse hebt getoond in hun diensten (zoals bijvoorbeeld diensten van externe aanbieders). Je zal dan eerst worden gevraagd om contactgegevens te verstrekken aan zo’n derde, bijvoorbeeld een telefoonnummer of e-mailadres. Wat die derde partijen doen met jouw persoonsgegevens, valt niet onder de verantwoordelijkheid van DELA. Voor meer informatie over hoe zulke partijen omgaan met jouw gegevens, raden wij je aan om het privacybeleid van de desbetreffende partij te lezen.

8. Wil je meer weten over Cookies?

DELA maakt bij de website gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

9. Wat zijn jouw rechten?

Je kunt contact opnemen met ons voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in en rectificatie, wissing, beperking of overdracht van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot het persoonlijke account verwerken.
 • bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens door ons, voor zover de wet je dit recht geeft.

Je kunt je persoonsgegevens ook online inzien, door in te loggen op je account. Je kunt daar ook wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

Als daarvoor een gegronde reden bestaat, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

10. Wijziging van deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij jou informeren over wijzigingen.

11. Contact

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via functionarisgegevensbescherming@dela.org.

Links naar andere websites

Gebruikers van het forum van DELA kunnen links naar andere website plaatsen. DELA is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van deze websites. De inhoud hiervan behoort niet tot de inhoud van DELA.

Aansprakelijkheid

DELA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van het DELA forum en/of de inhoud van berichten. DELA is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit hackpogingen.

Inzage voorwaarden

Deze voorwaarden zijn altijd te bekijken via de link naar de gebruikersvoorwaarden onderaan de pagina. DELA heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en het gebruik van het DELA forum is Nederlands recht van toepassing.